30 May
30May

Yangın merdiveni nedir?
Yangın durumunda, bir binadaki insanların sürat ve emniyetle tahliyesinde kullanılmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir. Yangın merdivenleri "Z tipi" (çift kollu) ve "dairesel" merdiven olarak iki gruba ayrılır. Yangın vb doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatı için büyük önem arz etmektedir.

Gerek yangın anında kişilerin emniyetli bir kaçışının sağlanması ve gerekse olay yerine gelen itfaiyecilerin yangına müdahalesi için uygun kaçış yolları ve yangın merdiveni yapıların vazgeçilmez unsurlarıdır.

Yangın merdivenleri hangi binalarda zorunludur? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre;

a) Bütün işyeri, ticaret merkezleri ve topluma açık yapılarda kat sınırlamasına bakılmaksızın birden fazla kat varsa,

b) Bütün 10 veya daha yüksek katlı binalarda,

c) Giriş katından itibaren bir genel merdivenden, 20 den fazla dairenin faydalandığı konut binalarında

d) Katlar alanı toplamı 600 m2’den daha fazla olan veya zemin ile beraber dört normal katı aşan büro binalarında, yangın merdiveni zorunludur. Asma katlar, kat olarak sayılmamakta, bodrum katlar kat olarak alınmaktadır.

Yangın merdiveni hangi uzaklıkta olmalı?

İstanbul Yangından Korunma Yönetmeliğine göre, bir hacimden korunmuş bir yangın kaçış yoluna uzaklık en çok 30 m olmalıdır. Şayet hacimlerde otomatik sprinkler sistemi varsa bu mesafe en çok 45 m olabilmektedir.

Uluslararası standartlara göre kullanım amacına ve binanın risk sınıfına göre, tek bir yönden kaçış olması durumunda bir mahalden çıkış en fazla 6-12 m ve yangın merdivenine ulaşmak için toplam mesafe 12-18 m, birden fazla çıkış olması durumunda bu değerler 12-24 m ve 25-45 m olmaktadır.

Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, konser salonları, okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları, lokaller, klüpler, hastaneler, huzur evleri, kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, 200 m2’den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantılı olmalıdır.

Açık yangın merdivenleri nasıl olmalıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine göre; yangın merdivenleri bina içinde veya dışında konumlandırılabilir. Fakat, yüksek yapılarda yangın merdivenleri bina içinde tertiplenmelidir. Bina dışındaki yangın merdivenleri yüksek binalar için uygun değildir. Kat sayısı 7'yi veya yüksekliği 20 metreyi geçen binalarda yangın merdiveni bina içinde yapılmalı ve korunmuş olmalıdır. Yangın merdiveni bina dış yüzünde yapılırsa, standartlara göre sağ ve soldaki kapı ve boşluklardan yeterli mesafede olmak koşuluyla yapılabilir. Bunların dönel merdivenler olmasından kaçınılmalıdır. Dönel yapıldığı takdirde inişi engellemeyecek şekilde her kapı mutlaka bir sahanlığa açılmalıdır.

Açık yangın merdivenleri tercihen bölgenin hakim rüzgar yönünde olmalı ve bütün dışa açık yangın merdivenleri kar ve buzlanmadan korunmalıdır.

Yangın merdiveni genişliği ne kadar olmalıdır?

Yangın merdiveni genişliği; konutlarda 80 cm, topluma açık yapılarda 120 cm, sınırlı sayıda görevliye hizmet veren merdivenlerde 65 cm den az olmamalıdır. Yüksek katlı ofis binalarında 90 cm genişliğinde olmalıdır. Kaçış yolları genişliği ise 180 cm den az olamaz. Huzurevi, hastahaneler ve benzerlerinde, hasta koğuş kapıları 120 cm, hasta oda kapıları 100 cm den dar olamaz. Yangın merdiveni genişliği insan sayısına bağılı olarak aşağıdaki tablodan da seçilebilir.

İNSAN SAYISI ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ İNSAN SAYISI ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ
1-50 80 241-260 130
111-170 100 281-300 150

İnsan sayısı 200 kişiyi aşan salonlardan kaçış yollarına açılan kapılar geniş ağzı yönüne açılacak şekilde huni biçiminde düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

Merdiven boşluğu yüksekliği, basamak üzerinden tavana serbest olarak en az 200 cm olmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 3.70 m olmalıdır.

Basamak genişlikleri ortalama 28 cm'den az ve basamak yüksekliği 18 cm'den çok olmamalı. Dönüşlerde, dar kenarlarda basamak genişliği 20 cm'nin altına inmemelidir.

Güvenli bir yangın merdiveninin özellikleri nelerdir?

Tamamen bina içindeki yangın merdivenlerinin kovalarında, daima açık kalacak havalandırma bacaları tesis edilmeli, duman kaçağından korunma sağlanmalıdır.

Yüksek yapılarda mekanik havalandırma yapılmalı, bağımsız ve yangından korunmuş bir güç kaynağı kullanılmalıdır. Havalandırma ile ilgili olarak, bina dışıyla ilişkili tam kagir yangın merdivenleri tercih edilmelidir.

Yangın merdiveni duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı madde kullanılmamalıdır. Bodrum kat yangın merdiveni ile diğer katlar yangın merdivenlerinde farklı kovalar kullanılmalıdır. Yangın merdivenlerinin her iki kenarına küpeşte veya korkuluk yapılmalıdır.

Yangın merdiveni kapıları nasıl olmalıdır?

Yangın merdivenlerine, yangına en az 90 dakika dayanıklı ve alev kesici, kaçış yönünde açılan ve kendi kendine kapanan kapılar aracılığıyla ulaşılması gerekir. Kapılarda kilitleme sistemi bulunmamalı ve kaçış yönünde anahtarsız olarak push-bar ile açılmalıdır. Yangın merdiveninden, özellikle itfaiyeciler için içeriye girme imkanı olmalıdır. Açma kolu ile veya bir anahtarla giriş sağlanabilir. Kapılar, kendi kendine kapanan mekanizmaya sahip olmalıdır. (Kaynak: Makine Mühendisleri Odası, Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği, Abdurahman Kılıç, Kazım Beceren)

Yangın Yönetmeliği, yangın merdiveninden nasıl bahsediyor?


YANGIN YÖNETMELİĞİ

Karar Sayısı : 2009/15316

(...) MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(...) (6) Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.

(7) Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.”

(...) MADDE 18 –

(...) c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir."

Apartmanlarda yangın merdiveni zorunluluğu ve yönetmeliği hakkında makalemiz. (Yangın merdiveni uzmanı)

Apartmanlarda yangın merdiveni, yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hallerde kullanılabilecek özellikte olan merdivenlerine deniyor. Kaçış merdiveni olarak da nitelendirilen yangın merdiveni yangın ve diğer acil hal tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçası olarak ifade ediliyor.

Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı özellikleri ile diğer bölümlerden ayrılıyor.

Yangın merdiveni, aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunması şartı aranıyor. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse, en az 4 çıkış zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu merdiveni, yapının dışında yapılabiliyor. Ancak bu husus ile ilgili de uyulması gereken hükümler bulunuyor. Örneğin, bina yüksekliği 21.50 metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmiyor.

Yangından kaçış yolları :Yangından kaçış yolları ile ilgili hükümler “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” içerisinde ele alınıyor. Söz konusu bilgiler, madde 31′de yer alıyor.

Kaçış Yolları

MADDE 31- (1) 
Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;
a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,
c) Kat çıkışları,
ç) Zemin kata ulaşan merpenler,
d) Zemin katta merpen ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,
e) Son çıkış,
dâhildir.
(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.

Kaçış merpeni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

MADDE 40- (1) 
Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış merpenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri yan yana yapılamaz. Kaçış merdivenlerinde giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden geçilerek kaçış merdivenine ulaşılamaz.
Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır.
(2) Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir.

Yangın merdiveni konusunda yönetmelik başka hangi konularda uyarıyor.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan işlemlerin içeriyor.

126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun Ek-9. maddesine gereğince hazırlanan Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde binalarda olası yangın hallerinde yapılması gereken sorumluluk ve yasaklar sıralanıyor.

Madde 6- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yangını Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını
veya dumanını görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur.
b) Park Yasağı: Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, açık arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır.
d) Açıkta Ateş Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak, anız yakmak yasaktır. Kağıt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı önlerine, çöp konteynırlarına, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır.

e) Bina Önünü Açık Bulundurma: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik “park yasağı” konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.
f) İhbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kamu binaları, siteler ve diğer kurum ve kuruluşların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110″ yazılması zorunludur.
g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeliğin bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanması, binadaki en büyük amirin, kat mülkiyeti tesis etmiş yapıların yöneticilerinin, diğer binalarda bina sahibinin sorumluluğundadır.
h) Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak, sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
i) İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu:Gerek bina itfaiye görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve talimatlar, diğer kamu görevlilerince ve bina sorumlularınca aynen yerine getirilir.
j) İtfaiye Emrine Girmek: Binada yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım etmek zorundadırlar.
k) İtfaiye ile İşbirliği: Kamu görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalışmasını güçleştirici davranışlarda bulunamazlar.

Konya demir doğrama ok kardeşler yapı konya ok kardeşler yapı konya çelik konstrüksiyon konya ferforje Ok kardeşler yapı ok kardeşler konya okkardesleryapi okkardesleryapi konya olkardesler ok kardeşler ok kardesler yapi konya okkardesler konya konya demir doğrama çelik konstrüksiyon ferforje ferforje aksesuar çelik yapılar ferforje yatak ferforje ürünler ferforje kapı çelik çatı demir kapı fiyatları demir kapı modelleri ferforje korkuluk çelik konstrüksiyon ev pencere korkuluk fiyatları ferforje fiyatları çelik ev pencere korkuluk ferforje masa çelik konstrüksiyon fiyatları ferforje çiçeklik çelik konstrüksiyon firmaları pencere korkuluk modelleri ferforje kapı modelleri ferforje modelleri çelik konstrüksiyon prefabrik evler korkuluk modelleri hafif çelik yapı çelik konstrüksiyon fabrika ferforje demir fiyatları ferforje demir ferforje kapı fiyatları cam korkuluk fiyatları çelik çatı sistemleri Merdiven korkuluk modelleri pencere korkuluk modelleri ve fiyatları ferforje pencere korkuluk fiyatları demir korkuluk fiyatları pencere demiri demir korkuluk ferforje pencere demir korkuluk modelleri demir kapı modelleri fiyatları demir korkuluk modelleri fiyatları çelik çatı yapımı çelik yapı fiyatları Ferforje korkuluk fiyatları çelik prefabrik çelik kondiksiyon hafif çelik çelik yapı evler apartman kapısı cam korkuluk modellerim erdiven korkuluğu demir ferforje ferforje pencere korkuluk demir doğrama pencere demiri modelleri ferforje korkuluk modelleri balkon demirleri fiyatları ferforje merdiven ferforje merdiven korkuluk bahçe teli bahçe çiti fiyatları demir kapı tel çit fiyatları ferforje balkon ferforje korkuluk m2 fiyatları tel örgü fiyatları bahçe demir kapı fiyatları çelik bina dekoratif ferforje ferforje pencere korkuluk modelleri ferforje ayna ferforje cam korkuluk bina giriş kapısı pencere demiri fiyatları çatı kaplama ferforje demir modelleri balkon demirleri çelik montaj ferforje dekor prefabrik yapı çelik karkas hafif çelik yapı fiyatları pencere demir korkuluk fiyatları pencere demir modelleri fiyatları çelik firmaları çelik konstrüksiyon çatı fiyatları pencere ferforje bahçe kapısı modelleri çatı kaplama malzemeleri çelik kondisyon balkon demiri modelleri hafif çelik konstrüksiyon demir doğrama fiyatları çelik konstrüksiyon çatı ev demir kapı modelleri çelik konstrüksiyon işleri çelik ev fiyatları çelik kondiksiyon evler bahçe teli fiyatları çelik yapı firmaları ferforje pencere modelleri celik kondiksiyon evler ferforje kanepe celik konstruksiyon ferforje balkon korkuluk ferforje cam korkuluk fiyatları çelik konstrüksiyon yapı çelik konstrüksiyon villa demir parmaklık fiyatları ferforje balkon korkuluk modelleri ferforje demir korkuluk hazır prefabrik evler ferforje pencere m2 fiyatları celik cati prefabrik ev prefabrik Merdiven korkuluğu fiyatları bahçe demir kapı modelleri çelik villa cam demir korkuluk fiyatları çelik evler ve fiyatları ferforje kapı modelleri ve fiyatları prefabrik villa fiyatları ferforje yatak fiyatları demir dış kapı fiyatları pencere ferforje fiyatları çelik konstrüksiyon depo fiyatları ferforje demir kapı hafif çelik ev çelik konstrüksiyon fiyat listesi balkon ferforje Prefabrik villa demir merdiven ferforje pencere demiri Metal konstrüksiyon ferforje merdiven korkuluk fiyatları celik kondisyon evler demir pencere çelik konstrüksiyon ev fiyatları çelik yapı proje demir kesme makinası prefabrik ev modelleri ve fiyatları ferforje cam korkuluk modelleri bina giriş kapıları ferforje sehpa modelleri ferforje demir korkuluk fiyatları pencere ferforje modelleri pencere demir korkuluk modelleri ferforje modelleri fiyatları apartman giriş kapısı ferforje demir korkuluk modelleri ferforje merdiven korkuluk modelleri ferforje şamdan çelik konsol çelik yapı evler fiyatları Ferforje demir kapı modelleri ferforje bahçe kapısı çelik konstrüksiyon malzemeleri demir korkuluk çeşitleri ferforje dış kapı modelleri ferforje imalatı ferforje çiçeklik modelleri demir doğrama kapı fiyatları hazır çelik evler ferforje çeşitleri dış demir kapı modelleri ferforje balkon korkuluk fiyatları apartman kapısı fiyatları ferforje demir pencere modelleri satılık prefabrik ev prefabrık evler ferforje bina kapısı pencere demir korkuluk pencere korkuluk çeşitleri villa prefabrik çelik imalat demir balkon korkuluk modelleri çelik yapı sistemleri çelik konstrüksiyon depo çelik konsol evler demir parmaklık modelleri cam korkuluk çelik konstrüksiyon imalatı demir kapı modelleri ve fiyatları ferforje divan pencereye demir parmaklık fiyatları celik yapi çelik prefabrik evler demir yatak demir balkon korkuluk fiyatları demir pencere korkuluk fiyatları ferforje merdiven modelleri hafif çelik yapı sistemleri demir ferforje modelleri pencere ferforje örnekleri merdiven ferforje demir kesme makası cam demir korkuluk modelleri pencere modelleri ve fiyatları bahçe demiri ferforje demir kapı fiyatları çelik yapı inşaat demir pencere korkuluk çelik konstrüksiyon ev maliyeti ferforje bahçe korkulukları fiyatları celik kondiksiyon ferforje bahçe korkulukları demir merdiven modelleri demir ferforje fiyatları demir doğrama ferforje demir cam korkuluk fiyatları demir dış kapı modelleri demir merdiven fiyatları ferforje bina giriş kapısı cam demirleri balkon demir kapı fiyatları ferforje çit fiyatları yapı prefabrik prefabrik ev yapımı cam demir modelleri demirkapı modelleri hafif çelik yapı sistemleri fiyatları ferforje bahçe kapı modelleri demir kapı çeşitleri balkon ferforje modelleri pencere demir parmaklık modelleri hazır demir kapı fiyatları çelik konstrüksiyon bina merdiven ferforje modelleri bahçe korkuluğu ferforje pencere demiri fiyatları çelik konstrüksiyon evler ve fiyatları ferforje kapı örnekleri balkon demir korkuluk fiyatları ferforje imalatçıları çelik hangar çelik konstrüksiyon fabrika fiyatları prefabrik bina pencere modelleri fiyatları dış kapı modelleri demir cam ferforje çelik ev modelleri demir parmaklık fiyatı ferforje karyola modelleri balkon demir korkuluk çelik bina fiyatları çelik fabrikası cam demiri fiyatları çit teli fiyatları pencere parmaklık bahçe ferforje modelleri bahçe tel örgü bina giriş demir kapı modelleri prefabrik çelik yapı prefabrik evlerin fiyatları çelik konstrüksiyon proje pencere modelleri ferforje sehpa demir parmaklık modelleri ve fiyatları örgü tel çelik çatı konstrüksiyon korkuluk demiri ferforje demir metrekare fiyatları demir pencere modelleri dış demir kapı fiyatları ferforje firmaları pencere parmaklık modelleri prefabrik çelik ev ferforje malzeme fiyatları ferforje parmaklık demir ferforje kapı modelleri demir doğrama kapı modelleri camlara demir korkuluk demir çelik konstrüksiyon ferforje balkon demiri ferforje dış kapı fiyatları ferforje bina giriş kapısı fiyatları prefabrik yapı fiyatları çelik konstrüksiyon işyeri asmalık fiyatları ferforje korkuluk çeşitleri ferforje modelleri ve fiyatları ferforje dış kapı çelik prefabrik yapılar çelik işleri korkuluk demir fiyatları balkon ferforje örnekleri demir bahçe kapısı çatı çelik konstrüksiyon balkon ferforje fiyatları ferforje bahçe duvar korkulukları prefabrik çelik konstrüksiyon hafif çelik prefabrik çelik çatı fiyatları ferforje cam ferforje modelleri ürünleri demir doğrama kapı çeşitleri pencere ferforje korkuluk hafif çelik yapı firmaları çelik konstrüksiyon dükkan fiyatları çelik fiyatları demir ferforje kapı çelik proje pencere parmaklık fiyatları apartman giriş kapısı modelleri ve fiyatları ferforje metrekare fiyatları çelik çatı firmaları çelik kondiksiyon ev fiyatları ferforje çit modelleri ferforje çeşitleri fiyatları ferforje parmaklık modelleri çelik çatı modelleri apartman kapı modelleri çelik çatı konya bina giriş kapı modelleri hazır ferforje korkuluk bina dış kapı modelleri Pencere korkuluk ferforje çelik yapı malzemeleri cam ferforje fiyatları kapı ferforje modelleri çatı konstrüksiyonu dekoratif pencere ferforje avize demir pencere korkuluk modelleri ferforje masa modelleri bina kapısı çelik villa fiyatları profil demir hazır ev modelleri merdiven demir korkuluk fiyatları balkon korkulugu ferforje prefabrik ev konya pratik pencere korkuluğu demir çelik demir kapı korkuluk fiyatları ferforje bina kapıları ferforje duvar korkulukları ferforje pencere fiyatları demir kapı korkuluk modelleri ferforje korkuluk pencere balkon demir korkuluk modelleri hafif çelik ev fiyatları çelik karkas ev pencere çeşitleri ve fiyatları demir dış kapı demir çelik fabrikaları ferforje koltuk modelleri pencere şebeke modelleri balkon korkuluk fiyatları kapı korkuluğu ferforje bahçe kapısı fiyatları çelik konstrüksiyon imalatı yapan firmalar prefabrik çatı sürgülü demir kapı modelleri doğalgaz bacası demir ferforje çeşitleri parmaklık fiyatları çelik çatı imalatı çelik konsorsiyum evler demir doğrama malzeme fiyatları çelik konsol ev fiyatları konya prefabrik doğalgaz baca sistemleri çelik çatı projesi konya ferforje firmaları demir modelleri ferforje kapı imalatı ferforje duvar korkuluk fiyatları bahçe demir korkuluk fiyatları apartman demir kapı fiyatları çelik konstrüksiyon fabrika yapımı feza prefabrik demir merdiven korkuluk prefabrik ev planları ferforje demir çeşitleri bina giriş modelleri konya demir fiyatları çelik konstrüksiyon firmalari baca sistemleri camlara demir parmaklık fiyat balkon demir parmaklık fiyatları çelik konut çelik konstrüksiyon villa fiyatlarız korkuluk balkon korkuluk çeşitleri demir kapı modeli bina demir kapı modelleri korkuluk pencere demir doğrama kapı hafif çelik konut çelik çatı işleri prefabrik depo ferforje konya bahçe duvarı ferforje villa yapı apartman giriş demir kapı modelleri ferforje ankara çelik evler fiyatları ve modelleri balkona demir parmaklık ferforje parmaklık fiyatları bina giriş demir kapı fiyatları ferforje apartman kapısı çelik merdiven demir konstrüksiyon özge prefabrik konya çelik çatı özge yapı çelik konstrüksiyon dükkan ferforje balkon modelleri galvaniz tel fiyatları demir kesici prefabrik inşaat prefabrik depo fiyatları demir prefabrik ferforje bahçe korkuluk modelleri çelik ev modelleri ve fiyatları uzay çatı celik yapılar bahçe giriş kapı modelleri prefabrik işyeri amerikan evleri çelik karkas bina ferforje apartman giriş kapıları fiyatları pencere korkuluk sistemleri aktaş prefabrik ferforje çit apartman giriş kapısı modelleri konya demir doğrama firmaları ferforje demir doğrama çelik konstrüksiyon malzemeleri listesi sistem çelik duvar üstü ferforje korkuluk fiyatları pencere demirlik fiyatları balkon korkuluk demirleri ferforje karyola nereden alınır celik konstruksiyon ev beton kalıpları prefabrik fabrika demir doğrama ferforje fiyatları ferforje pencere ayna çelik yapı prefabrik çelik bina projeleri demir ferforje korkuluk çok katlı çelik yapılar demir balkon fiyatları bahçe ferforje fiyatları demir cam korkuluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj merdiven korkuluğu ferforje panel tel çit fiyatları ferforje süs modelleri çelikten yapılan evler demir kesme konteyner konya bahçe korkuluk modelleri çelik prefabrik ev fiyatları apartman giriş kapı modelleri doğrama kapı modelleri balkona demir parmaklık ne kadar ferforje kapı kolu demir şebeke modelleri prefabrik ev fiyatları ünlü çelik konstrüksiyon sistem prefabrik çelik konstrüksiyon tel örgü bursa demir doğrama pencere kapı pencere korkulukları ferforje balkon demir modelleri korkuluk ferforje çelik konstrüksiyon çatı katı ferforje ev kapıları kapı korkuluk fiyatları demir bahçe kapı modelleri ferforje küpeşte fiyatları celik yapi evler merdiven ferforje korkuluk çelik profil ankara ferforje cam parmaklık fiyatları konya demir firmaları bina kapı modelleri dış demir kapı modelleri fiyatları ferforje giriş kapısı konya konteyner pencere için demir parmaklık bina demir kapı fiyatları ferforje kapı çeşitleri çelik prefabrik fiyatları demir giriş kapı modelleri çelik yapı projeleri ferforje balkon demiri fiyatları ferforje bank cam için demir korkuluk fiyatları çelik konsorsiyum çelik imalat firmaları kapı korkuluk modelleri merdiven demir korkuluk modelleri hafif celik yapi pencere parmaklığı nuriş prefabrik çelik yapı ev fiyatları prefabrik dublex balkon demir kapı hazır pencere korkulukları hazır ferforje fiyatları giriş kapısı modelleri bahçe giriş kapıları balkon ferforje korkuluk demir dış kapı modelleri ve fiyatları çelik construction ferforje m2 fiyatları demir ev kapısı duvar kalıpları metal konstrüksiyon evler demir konstrüksiyon çatı prefabrik ev firmaları çelik konstrüksiyon iş ilanları çelik yapı evler ve fiyatları çelik konstrüksiyon merdiven çelik konstrüksiyon fabrika maliyetleri demir doğrama konya çelik konstrüksiyon ankara balkon kapısına demir parmaklık dış demir kapı demir ferforje kapı fiyatları cam parmaklık modelleri demir konstrüksiyon ev pencere koruma demiri yapı çelikleri diyarbakırda sahibinden kiralık daire demir korkuluk m2 fiyatı duvar ferforje modelleri demir balkon kapısı bahçe ferforje ferforje sürgülü bahçe kapı modelleri bahçe demir korkuluk demir apartman kapısı fiyatları demir parmaklık kapı ferforje balkon kapısı parmaklık modelleri demir kesme bükme makinası prefabrik çelik konstrüksiyon fiyatları çelik konstrüksiyon montaj balkon kapı korkulukları ferforje garaj kapısı çelik karkas sistem çelik ev yapımı çelik yapı örnekleri çelik çatı hesabı prefabrik ev fiatları beton bahçe duvarı tel çit firmaları kapı ferforje pencere önü korkuluk ferforje demir pencere demir doğrama iş ilanları ferforje duvar korkuluk modelleri bina giriş kapıları ferforje hazır villa korkuluk kapı pencere korkuluk demirleri bahçe demir kapı modelleri fiyatları çelik konstrüksiyon ev fiyatları kocaeli ferforje trabzan modelleri çelik iskelet çelik sundurma cam korkuluk firmaları çelik villa modelleri demir balkon korkuluk demir kapı örnekleri hazır ev projeleri ferforje raylı kapı modelleri kapı demiri panel çit fiyatları ankara apartman kapısı modelleri ve fiyatları giriş demir kapı modelleri ferforje cam demir fiyatları çelik kondiksiyon evleri fransız pencere demir korkulukları demir çelik sektörü demir doğrama modelleri bahçe duvar kalıpları metal çatı prefabrik ev yapan firmalar cama demir parmaklık ferforje modelleri balkon cami pencere korkulukları demir konstrüksiyon fiyatları bina giriş kapıları modelleri demir doğrama dış kapı modelleri ferforje bahçe tarla çiti fiyatları çelik konstrüksiyon ev izmir demir korkuluk metre fiyatı ferforje balkon fiyatları pencere demir parmaklık bahçe duvarı çelik montaj ekibi apartman demir kapı modelleri hazır bahçe duvarı prefabrik fabrika fiyatları çelik baca çelik bina yapımı hazır evlerin fiyatları seçkin prefabrik tonoz çatı çelik inşaat paslanmaz çelik korkuluk pencere balkon demiri konya demir çelik yapı tasarımı hazır demir korkuluk daire demir kapı modelleri ucuz ferforje fiyatları en güzel demir kapı modelleri ferforje duvar ferforje sedir modelleri uzay çatı sistemleri ferforje demir fiyatları 2016 Çelik konut fiyatları kapı demir korkuluk çelik konstrüksiyon ev modelleri ağır çelik konstrüksiyon ferforje demir fiyat listesi balkon ve pencere demirleri metal ferforje demir parmaklık çelik konstrüksiyon detay ereğli demir çelik demir balkon kapı modelleri çelik konstrüksiyon prefabrik ev fiyatları çelik konstrüksiyon izmir villa pencere modelleri toptan ferforje fiyatları ferforje korkuluk ağırlıkları ferforje apartman kapısı fiyatları ferforje garaj kapısı modelleri zafer vinç çelik konstrüksiyon ofis demir şebeke fiyatları imece prefabrik ferforje süs fiyatları bina giriş çelik kapı modelleri ferforje sürgülü kapı modelleri konya prefabrik ev korkuluklu merdiven dekor ferforje prefabrik çelik konstrüksiyon evler çelik ev projeleri çelik yapı elemanları balkon kapısı demirleri hafif çelik villa ferforje giriş kapısı modelleri modern ferforje korkuluk modelleri bahçe kapıları ferforje çelik konstrüksiyon ev fiyatları ankara modern ferforje korkuluk çelik yapılar 1 çelik yapı standartları demir kapı ferforje demir doğrama işleri çelik konstrüksiyon maliyeti çelik kostruksiyon konstrüksiyon demir pencere fiyatları çelik konteyner demir çatı çelik konstrüksiyon garaj çelik ev ankara eskişehir çelik kapı ferforje küpeşte çelik konstrüksiyon okul ferforje motifleri demir kapı motifleri çelik çatı detayı uzay kafes demir kapi cesitleri ferforje tasarım çelik konstrüksiyon nedir ferforje sürgülü kapı inşaat demiri çelik konstrüksiyon villa modelleri ferforje çelik kapı modelleri bina giriş kapısı ferforje prefabrik çelik ev fiyatları bursa çelik çatı Ferforje bina giriş kapı modelleri demir çatı modelleri çelik yapı programları jumbo demir korkuluk çelik montaj firmaları uzay kafes sistemleri uygun ferforje fiyatları samancılar mobilya konya demir işleri çelik ev izmir izmir çelik konstrüksiyon çelik yapılar 2 çelik konstrüksiyon inşaat maliyeti çelik prefabrik ev resimleri çıkma demir korkuluk ferforje kapı aksesuarları demir doğrama makinaları çelik çatı makası çelik kondisyon ev fiyatları tepe prefabrik metal ferforje modelleri sistem çelik konstrüksiyon paslanmaz baca ferforje parça fiyatları ferforje firmalari çelik konstrüksiyon bursafl Ferforje süsler çelik konstrüksiyon hangar fatih ferforje katalog ferforje izmir panel kiremit demir apartman kapısı metal baca sistemleri çelik depo demir garaj kapı modelleri ferforje demir fiyatları 2018 doğalgaz baca izmir ferforje Hazır bahçe duvarı kalıpları fiyatları ankara çelik konstrüksiyon firmaları hazır villa projeleri sürgülü ferforje kapı modelleri metal yapılar çelik yapı ev ankara çelik konstrüksiyon mesken çelik yapı dış bahçe kapı modelleri cam için demir korkuluk beton duvar kalıbı çelik kardeşler lüks prefabrik evler çelik konstrüksiyon apartman konteyner çatısı çelik ev maliyeti demir firmaları çelik metal çelik ev antalyam erdiven kapı modelleri demirkapi fiyatlari demir kapı yapımı demir bina giriş kapıları nuh panel izmir çelik konstrüksiyon firmaları metal kapı modelleri çelik konstrüksiyon ihaleleri ferforje apartman kapı modelleri villa yapı prefabrik antalya çelik konstrüksiyon ferforje aplik bulum çelik konstrüksiyon ev ankara konya demir çelik firmaları yalteks çıkma ferforje korkuluk ferforje kapı sepetiç elik konstrüksiyon ev fiyatları izmir ağır çelik yapılar açık besi projeleri bacader ünlü pulluk fiyatları 2014 çelik konstrüksiyon ev bursa dekoratif demir fiyatları garaj demir kapı modelleri bahçe teli fiyatları konya hayvan yatakları konya demir merdiven çeşitleri amerikan prefabrik ev baca derneği
Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.